Huishoudelijk reglement

GEKKGekko-logoO vzw – intern reglement
Gentse Kano & Kajak Organisatie vzw
Aangesloten bij de Vlaamse Kano en Kajak Federatie
Intern reglement
(geldig vanaf 10/03//2015)
1. Lid worden

1 Voor de leesbaarheid wordt in dit reglement geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende lidsoorten die in de statuten worden omschreven. Alle hier beschreven regels gelden voor alle leden zonder onderscheid.
• Het lidmaatschap moet aangevraagd worden via de website van GEKKO.
• Minstens volgende gegevens zijn noodzakelijk voor de verzekering en subsidie-aanvragen: naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit. Voor een vlotte communicatie is het ook wenselijk een telefoonnummer en emailadres door te geven.
•  Wie het lidmaatschap aanvraagt en het lidgeld betaalt, verklaart zich akkoord met het intern reglement.
•  Alle leden mogen deelnemen aan de niet-bestuurlijke activiteiten van de club.
•  Wie meer verantwoordelijkheid wil opnemen in het bestuur van de club kan effectief lid worden van vzw GEKKO, volgens de voorwaarden die in de statuten beschreven staan.

•  De Algemene Vergadering kan leden die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben in de vereniging benoemen als ereleden en vrijstellen van betaling van het lidgeld.
•  Door een vrijwillige bijdrage van minstens 10 € wordt men beschouwd als steunend lid.
•  Ereleden en steunende leden worden opgenomen in de ledenmailinglijsten  ontvangende berichten van GEKKO die aan alleleden verstuurd worden.

2. Lidgelden

De lidgelden worden door de Algemene Vergadering vastgelegden zijn te vinden op de website of in het verslag van de Algemene Vergadering.
Een gezinskaart is inclusief gebruik van materiaal
Het gebruik van materiaal is gratis voor jongeren tot en met het jaar waarin ze18 worden.
•  Het eerste lidgeld wordt verminderd met het bedrag dat betaald werd voor één of meerdere proefvaarten (zie 5 hieronder).
•  Alle vermelde bedragenblijven onveranderd totdat de Algemene Vergadering tot een wijziging beslist.

3. Ligplaatsen voor kajaks/kano’s

De liggelden wordendoor de Algemene Vergadering vastgelegden zijn te vinden op de website of in het verslag van de algemene vergadering.
•  Alle vermelde bedragen blijven onveranderd totdat de Algemene Vergadering tot een wijziging beslist.
•  Boten waarvan de liggelden niet betaald worden kunnen slechts weggehaald worden na betaling van de achterstallige liggelden
•  De ligplaatsen worden toegewezen in functie van de intensiteit in het gebruik.
•  De club is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal en/of misbruik.
•  De leden moeten hun naam op hun boot en peddel aan te brengen.
•  Boten waarvoor gedurende twee opeenvolgende jaren geen liggeld is betaald, worden beschouwd als clubmateriaal en aan de leden voor gebruik ter beschikking gesteld.
4. Toegang tot en gebruik van de loods

•  Mits het betalen van het lidgeld,wordt een jaarlijks wisselende toegangscode ter beschikking gesteld van de leden. Bij het verlaten van de loods, moet de buitendeur vergrendeld worden. Het is verboden deze code door te geven aan niet leden.
•  Niet-leden krijgen geen toegang tot de loods zonder begeleiding.
•  Alle leden dragen zorg voor de netheid en de orde in de loods. In het bijzonder wordt gevraagd om de douches na gebruik te reinigen en de toiletten in propere toestand achter te laten.
•  Het is niet toegelaten om met natte uitrusting de droge ruimtes (bar en kleedkamers) te betreden.
•  Fietsen moeten buiten de loods gestald wordenom de doorgang met kajaks e.d. niet te belemmeren.

5. Materiaal

•  Alle leden tot en met het jaar waarin ze 18 worden hebben het recht gratis GEKKO-materiaal te gebruiken, leden ouder dan 18 dienen daarvoor een jaarvergoeding te betalen (zie hoofdstuk lidgelden).
• Leden die hun bijdrage voor gebruik van clubmateriaal hebben betaald mogen steeds, mits inschrij-ving in het logboek(zie 10 hieronder), voor henzelf gebruik maken van clubmateriaal als zij aan de club instappen en terugkeren. Tevens mogen zij clubmateriaal gebruiken voor deelname aan door de club ingerichte activiteiten.
•  Zij mogen, voor zichzelf, een boot meenemen om te varen buiten het Gentse na aanvraag aan het secretariaat. Het secretariaat ziet na of er boten beschikbaar zijn. Het lid noteert, in het logboek, wel-ke boot hij meeneemt en waar en wanneer hij gaat varen. Hij brengt het materiaal steeds onmiddel-lijk na gebruik terug.
•  Club activiteiten hebben altijd voorrang bij gebruik van clubmateriaal.
•  Gebruik van boten door niet leden dient door het bestuur goedgekeurd te worden, de vergoeding wordt door het bestuur bepaald. Bij het ingaan van dit reglement is de vergoeding vastgelegd op 8 € per persoon per proefvaart. Proefvaarten moeten eveneens ingeschreven worden in het logboek.
•  De boten moeten goed behandeld worden. Na gebruik moetende boten uitgedroogd worden.
•  De boten en de paddels moeten op dezelfde plaats terug geborgen worden.
•  Bij breuk of beschadiging moet dit aan de materiaalbeheerder aangegeven worden. De herstelling kan in de meeste gevallen in goede verstandhouding gebeuren.
•  De leden worden verzocht mee te werken aan de herstelling van alle materiaal en aan de werkdagen.
•  Natte persoonlijke kledij of uitrusting mag niet achterblijven in de kleedkamers of botenloodsom te drogen.

6. Gebruik van privémateriaal

•  Niet-eigenaars van boten mogen andermans uitrusting slechts gebruiken met diens uitdrukkelijke toestemming.
•  Leden-eigenaars van boten mogen aan niet-leden hun persoonlijk gerief laten gebruiken, dit ter bevordering van de ledengroei in de club. Bij herhaald varen worden niet leden echter verzocht hun lid-maatschap aan te vragen, waardoor zij verzekerd zijn.
•  Alle verantwoordelijkheden zijn in dit geval ten laste van de eigenaar en de ontlener.

7. Verplaatsingen

•  Indien verplaatsingen per wagen gebeuren, wordt de leden gevraagd minstens de brandstofkosten onderling te delen en de beschikbare plaatsen efficiënt te gebruiken.

8. Verzekeringen

•  Leden zijn door betaling van het lidgeld verzekerd via de verzekering van het VKKF.
•  De verzekering omvat (op het moment van in voege gaan van dit reglement):
•  “Het beoefenen van: kano, kayak, rafting (hoofdsportactiviteiten), alle respectievelijke sport-nevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten, in federaal-of clubverband, zowel in binnen-als buitenland.

•  De hoofdsportactiviteiten alsmede algemene conditietraining, powertraining, lopen zwemmen, fietsen, langlaufen,…zijn eveneens gewaarborgd bij private beoefening buiten clubverband.”
•  Ook de verplaatsingen naar en van bedoelde activiteiten zijn gedekt.
•  Er zijn bovendien uitbreidingen voor “hartfalen” en voor “opzoekings-, localiserings-en reddingskosten”.
•  Alle polissen, uitgebreidere omschrijvingen en updates zijn te vinden op de pagina “Verzekeringen”van de website van de Federatie.

9. activiteiten

Recreatiesport
•  GEKKO creëert mogelijkheden om de peddelsport in al haar vormen te beoefenen en te propageren.
•  De leden worden uitgenodigd om zoveel mogelijk deel te nemen aan de initiatieven die GEKKO zelf inricht. Dit omvat de toeristische tochten van de officiële kalender, de afdalingen, initiatie-of vervolmakingscursussen, opleidingen voor lesgevers en trainers, voordrachten, …
•  Deze dragen bij tot hogere technische kwaliteit en tot de verdere uitbouw van de vereniging.

Competitief sporten
•  Leden van GEKKO kunnen aan wedstrijden en ploegsport deelnemen onder de naam van GEKKO.
•  Wie wil deelnemen aan officiële wedstrijden, moet via het GEKKO-secretariaat een licentie voor de beoogde discipline aanvragen en een recent medisch attest voorleggen volgens de reglementen van de desbetreffende discipline.
•  De club betaalt de kosten voor de wedstrijdlicenties indien het lid zich engageert om deel te nemen aan de officiële nationale competities.
•  De kosten voor de inschrijving van ploegen of individuele leden aan wedstrijden van de nationale kalender worden door de club ten laste genomen.
•  Deelname aan internationale wedstrijden staat de leden vrij mits ze zelf de inschrijvingskosten ten laste nemen of indien de raad van bestuur dit goedkeurt rekening houdend met het budget goedgekeurd door de algemene vergadering.
•  Van leden die zich geëngageerd hebben om in ploegverband aan wedstrijden deel te nemen, wordt verwacht alles in het werk te stellen om zowel op trainings-als competitiedageneffectief aanwezig te zijn.

10. Veiligheid

•  Wie vaart moet minstens 25 meter kunnen zwemmen.
•  Alle leden die vanuit de loods gaan varen met GEKKO-materiaal/paddels of met eigen materiaal zijn verplichtin het logboek in te schrijven: datum, naam, vertrekuur, bootnummer, vaarwater.
•  Het dragen van een zwemvest is verplicht voor de jeugd tot en met de leeftijd van 16 jaar. Volgens de wetgeving is het verplicht om een zwemvest bij te hebben bij het varen op de binnenwateren. De club raadt aan om de zwemvesten te dragen. Voor wildwater, rafting, polo en zeekajak is het evident en verplicht om een aan de discipline aangepaste zwemvest te dragen.
•  Op de watersportbaan geldt een afwijkende regeling voor het varen. De kajaks varen links vanaf de club tot aan de afslag onder de brug naar de stad of Leie zodat ze de roeiers zien komen en aanvaringen vermeden worden. Verder wordt er rechts gevaren en voorrang gegeven aan de beroepsvaart. Men toont respect voor de andere gebruikers en de vissers.
•  Wie ’s nachts vaart, moet verlichting aanbrengen, bij voorkeur een 360° rondom schijnend wit licht.
•  Bij vaartochten in clubverband zorgen de initiatiefnemers voor dat de veiligheid van alle deelnemers zo goed mogelijk gegarandeerd wordt, door
•  een degelijke planning,
•  te voorzien in de noodzakelijke uitrusting en kledij,
•  te voorzien in gepast en voldoende veiligheidsmateriaal,
•  en door een verantwoordelijk en solidair gedrag.
•  Bij vaartochten op zee of wildwater vaart men nooit alleen, bij voorkeur met minstens drie vaarders.

11. Opleiding, brevetten, trainers, begeleiders

•  GEKKO roept haar leden op om basiscursussen te volgen die door de club of door de federatie worden aangeboden, en die leiden tot een brevet.
•  De leden met ervaring worden gestimuleerd om de cursussen voor gevorderden te volgen bij BLOSO, VKKF, in clubverband of privaat.
•  Gevorderden worden eveneens gestimuleerd om opleiding te volgen die leidt tot erkende diploma’s voor lesgeven in de recreatiesport en de topsport.
•  De directe kosten voor cursussen die opleiden tot lesgever (initiator, instructeur B of trainer B) zullen door de club ten laste worden genomen indien het lid zich engageert om als begeleider of trainer de club te ondersteunen.

12. Gezond en ethisch verantwoord sporten

•  GEKKO is een club voor leden en door leden. Respect voor alle individuen, religies en meningen is een basishouding. Pestgedrag wordt niet getolereerd en kan tot sancties of bij herhaalde waarschuwingen tot uitsluiting leiden.Respect voor de andere leidt ook tot respect voor materiaal, zowel van de leden als voor het clubmateriaal
•  GEKKO erkent het belang van gezond en ethisch verantwoord sporten. GEKKO werkt binnen de VKKF actief mee aan de uitwerking van de principes van medisch en ethisch verantwoord sporten, en verwacht van haar leden zich aan die principes te houden tijdens clubactiviteiten.GEKKO verklaart zich akkoord met de Panathlon verklaring i.v.m. de rechten van het kind in de sport en zal deze ook toepassen:

“Alle kinderen hebben het recht:
•  sport te beoefenen
•  zich te vermaken en te spelen
•  in een gezonde omgeving te leven
•  waardig behandeld te worden
•  getraind en begeleid te worden door competente mensen
•  deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
•  zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competities
•  in veilige omstandigheden aan sport te doen
•  te rusten
•  de kans te krijgen om kampioen te worden, of het niet te worden.”

13. Klachten –ombudsman/vrouw

•  De raad van bestuur kiest uit de onafhankelijke kandidaten de ombudsvrouw of man van de club voor een periode van drie jaar. De kandidaat dient gewoon lidof effectief lid te zijn en mag niet behoren tot de raad van bestuur.
•  De ombudsman/vrouw is een vertrouwenspersoon voor alle leden, die klachten ontvangt en de nodige stappen onderneemt om de klacht te onderzoeken en er het gepaste gevolg aan te geven.
•  Decontactgegevens van de ombudsman/vrouw worden via de communicatiekanalen van de vereniging kenbaar gemaakt aan alle leden.